85282_Photo_2_tarp_sm

Photo courtesy BC RCMP

By Deborah Jaremko